Derecho Penal Especial
(DPESC)

Modulo: II

Inicio: 04,05,11,12,18,19,25,26 Mar 2017

Docente: Mg. Fernan Panduro Panduro

Aula: 505